• ఫీచర్ ఎంట్రీ

సెల్ ఫోన్ ట్రాకింగ్ అనువర్తనం మీ Employee యొక్క వర్క్ ఒక కన్ను వేసి ఉంచు!

Keep An Eye On Your Employee's Work With Cell Phone Tracking App!

సెల్ ఫోన్ ట్రాకింగ్ అనువర్తనం మీ Employee యొక్క వర్క్ ఒక కన్ను వేసి ఉంచు!

మీరు తరచుగా మీ ఉద్యోగులు వారి పని ఫోన్లలో ఏమిటో గురించి ఆశ్చర్యానికి చేయండి? మీరు వారు వ్యక్తిగత కారణాల వారి పని ఫోన్లు ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు భయపడుతున్నాయి లేదు? మీరు వారి సెల్ ఫోన్ చర్య పై ఒక కన్ను ఉంచడానికి చెయ్యలేరు అనుకుంటున్నారా? How would you like to spy on your employee’s work phones without them knowing?

How can iSpyoo help you find out the truth?

iSpyoo is the most powerful cell phone spy and tracking software that lets you monitor ALL the activities of your child and employee’s ఐఫోన్, Blackberry or Android phone. ది Cell Phone Tracking App is super easy to install on the phone you want to monitor. It starts uploading the monitored phone’s usage information and its exact location instantly which can be viewed by logging in to your iSpyoo user area from any computer in the world within minutes. This state-of-the-art application works in stealth mode which means that it will never be found on the monitored phone.

Increase Employee Productivity

Do you suspect your employees are playing away on their work phones in office hours? Does it seem like they are using their work phones for personal leisure? A surefire way to increase the productivity of your employees is to know exactly what they are up to on their phones. Employee monitoring through iSpyoo means that you can see complete details of your employee’s cell phone activities. Whether they’re making calls to personal contacts or using chat messengers to talk to friends, you will know.

READ  How to download free mobile spy recorder for smartphone using iOS7

Ensure Security of Company Information

Does your company deal with confidential information that you wouldn’t want leaked out? Do you want to make sure that a rogue employee isn’t deceiving your company? iSpyoo lets you read the emails, appointment schedules, SMS messages and address book details of your employees so you know exactly what they are up to. You can also view any media such as photos and videos stored on their phone to make sure they are not taking pictures of sensitive documents or video recording company procedures.

Cell Phone Tracking App

Track Your Field Staff

Are you worried your drivers are taking pleasure trips while out on deliveries? Do you think your travelling sales teams are logging fake miles? By logging in to iSpyoo easy-to-use online control panel, you can see the exact location of your field staff’s phones on a map. You can also see their location history to see where they’ve been or look at their travel route to find out how they got to where they are. This means you will have your eyes on your field staff at all times.

Remotely Control their Phones

Do your employee’s work phones hold sensitive information? Are you scared that if they get lost or stolen, that information could harm your company? iSpyoo gives you the ability to remotely control your employee’s phones. You simply log in to iSpyoo’s online control panel and you can send remote commands that can pause, stop or start the iSpyoo app. If you want to protect any sensitive information on the phone you can simply wipe the phone’s memory remotely.

READ  How To Spy SMS Online?

డౌన్లోడ్ this app for సెల్ ఫోన్ ట్రాకింగ్ అనువర్తనం మీ Employee యొక్క వర్క్ ఒక కన్ను వేసి ఉంచు!