• විශේෂාංග ප්රවේශය

Do You Known About The Best Free Spyware 2014?

Do You Known About The Best Free Spyware 2014

Do You Known About The Best Free Spyware 2014

Do You Known About The Best Free Spyware 2014? Find out how iSpyoo can help.

iSpyoo is the most powerful cell phone spy and tracking software that lets you monitor ALL the activities of any iPhone, Blackberry or Android phone. The application is super easy to install on the phone you want to monitor. It starts uploading the monitored phone’s usage information and its exact location instantly which can be viewed by logging in to your iSpyoo user area from any computer in the world within minutes. This state-of-the-art application works in stealth mode which means that it will never be found on the monitored phone.

So, What Mobile Phone Spy Features Do I Get with iSpyoo?

සමඟ iSpyoo, you have lots of exclusive features for you to monitor any phone remotely and invisibly. You literally have complete access and control of the phone you want to monitor and the best part is, the application is completely hidden and works in stealth mode. Below are some of the powerful features.

 • Real time to Track Phone Location
 • Track Phone Text Messages
 • දුරකථන ඇමතුම් කියවන්න
 • Track Whatsapp messages
 • Apps Usage
 • Auto Answer ( ඔත්තු ඇමතුම් )
 • Free Update
 • Track Viber messages
 • See Call HistoryRecord
 • ලුහු අන්තර්ජාල සෙවුම් ඉතිහාසය
 • සියලුම ඡායාරූප අල්ලා බලන්න
 • 100% ටෙලොමෙරස්
The Best Free Spyware 2014

The Best Free Spyware 2014

Why You Should Use iSpyoo?

 • iSpyoo is the most powerful spy phone software with highly innovative features.
 • You can spy on virtually any phone remotely and invisibly.
 • එය ඔබ කෝපි ඔබේ දෛනික කුසලාන වඩා අඩු වියදම් නිසා!
 • සේවා යෝජකයා ලෙස ඔබ සමාගමේ සියලු අයත් ජංගම දුරකථන, අධීක්ෂණය සහ වග ඔවුන් අනිසි ලෙස භාවිත කරන්නේ නැත කිරීමට අවශ්ය
 • සම්පූර්ණ නොපෙනෙන ආකාරයෙන් ක්රියා, එය අධීක්ෂණය දුරකථන පෙනී කවදාවත්.
 • කට අධික 100,000 තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයන්ගේ දැනටමත් භාවිතා කරන්නේ iSpyoo.
 • iSpyoo සියලු ජාල මත ඇති සියලුම දුරකථන සඳහා ක්රියා.
 • iSpyoo has been featured by several popular media outlets.
 • භාවිතා කිරීමට ඉතා ස්ථාපනය කිරීමට පහසු හා සරල.
 • කැප, 24/7 පාරිභෝගික සහයක කණ්ඩායමත් ආකාරය සෑම පියවරක දී ම ඔබට උපකාර කිරීමට ඇති.

Is iSpyoo Easy to Use?

The answer is YES, it is. Look at how you can complete the whole iSpyoo installation process in just three simple steps:

 1. මිලට ගන්න iSpyoo
 2. බාගත අයදුම්
 3. දැක්ම දත්ත ඔන්ලයින්

Hope this help “Do You Known About The Best Free Spyware 2014?”

 

දී ගන්න:

One Comment

 1. Hello friends

  Please in case you are encountering any issue in your relationship
  Your husband refuses to pick up your phone call
  He goes out and doesn’t come back on time
  Probably you don’t have physical access to his phone and you need to hack your spouse please contact prospy0001@gmail.com
  He will get you job done and deliver it to you wishing 48hours
  He replies immediately though he’s always busy hacking
  prospy0001@gmail.com
  Thanks .